Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z POLITYKA PRYWATNOŚCI i korzystaniem przez nas z plików cookie.
Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach, należących do Użytkowników korzystających z Serwisu i ich zapisywania do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

I Definicje

1.    Serwis - serwis internetowy "NowakTech" działający pod adresem https://sklep.nowaktech.pl

2.    Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.

3.    Administrator Serwisu / Administrator Danych – Klaudia Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NowakTech Klaudia Nowak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Połczyńska 57b, 78-200 Białogard, posługująca się numerem NIP: 5941517749, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

4.    Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

5.    Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6.    Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

7.    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.    Dane Osobowe – wszelkie informacje pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, do których należą w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

9.    Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

10. Ograniczenie przetwarzania - oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

11. Profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

12. Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

13. Naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

14. Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można było ich przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

15. Anonimizacja - przekształcenie danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

II Inspektor Ochrony Danych

1.    Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

2.    W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

III Rodzaje Plików Cookies

Celem gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych osobowych Administrator wykorzystuje następujące pliki Cookies:

a)    Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,

b)   Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie.

c)    Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

d)   Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

IV Bezpieczeństwo składowania danych

1.    Mechanizmy składowania, odczytywania i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Wykluczają one również możliwość przeniesienia na Urządzenie Użytkownika złośliwego oprogramowania, wirusów, tzw. koni trojańskich i robaków.

2.    Zastosowane przez Administratora pliki Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

3.    Wykorzystując cookies zewnętrzne, Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru odpowiednich partnerów Serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym.

4.    Administrator zastrzega, że nie posiada pełnej kontroli nad zawartością plików Cookies pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookies, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzące z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów, od których pochodzą zewnętrzne Cookies zamieszczona została w dalszej części Polityki Prywatności.

5.    Użytkownik może w dowolnym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową.

6.    Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych można uzyskać za pośrednictwem poniższych odnośników:  

7.    Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć wszelkie zapisane na jego Urządzeniu pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

8.    Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Zapewnienie bezpieczeństwa przedmiotowych danych uzależnione jest także od działania Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych, ich usunięcie bądź podszycie się pod sesję Użytkownika, dokonane na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi zagrożeniami powinni stosować się do powszechnie obowiązujących zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

9.    Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych, jak i organizacyjnych.

Administrator oświadcza, że hasła stosowane przez Użytkowników przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, z wykorzystaniem najnowszych standardów i dostępnych rozwiązań technicznych.  

V Cele wykorzystania plików Cookies i przetwarzania danych osobowych

1.    Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu:

a)    usprawnienie i ułatwienia Użytkownikom dostępu do Serwisu,

b)   personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

c)    umożliwienie Użytkownikom logowania do serwisu,

d)   prowadzenia statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.),

e)    serwowanie usług multimedialnych,

f)    świadczenie usług społecznościowych.

2.    Dane osobowe dobrowolnie przekazane Administratorowi przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

a)    realizacji usług elektronicznych, tj.:

·      usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych,

·      usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych),

·      usługi komentowania, polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się,

b)   komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochroną powierzonych Administratorowi danych osobowych,

c)    ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3.    Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

a)    prowadzenia statystyk,

b)   zapewnienia ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

VI Pliki Cookies serwisów zewnętrznych

1.    Administrator wykorzystuje w Serwisie skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika.

2.    Użytkownik w ustawieniach swojej przeglądarki może samodzielnie dokonać wyboru co do plików cookies, jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.

3.    Administrator wskazuje, że do partnerów i usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies należą:

a)    w zakresie usług multimedialnych - YouTube,

b)   w zakresie usług społecznościowych/łączonych: (Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.): FacebookGoogle+

c)    w zakresie prowadzenia statystyk - Google Analytics

d)   w zakresie innych usług - Mapy Google.

4.    Usługi świadczone przez podmioty trzecie pozostają poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

VII Rodzaje gromadzonych danych

1.    Serwis gromadzi dane o Użytkownikach pozyskiwane automatycznie i anonimowo, jak również dane stanowiące Dane Osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

2.    Do anonimowych danych gromadzonych przez Serwis automatycznie należą:

a)    otwierane podstrony serwisu,

b)   adres poprzedniej podstrony,

c)    język przeglądarki.

3.    Do danych gromadzonych podczas rejestracji należą:

a)    imię, nazwisko, pseudonim Użytkownika,

b)   login,

c)    adres e-mail.

4.    Do danych gromadzonych podczas zapisywania się przez Użytkownika do usługi Newsletter należą:

a)    imię, nazwisko, pseudonim,

b)   adres e-mail.

5.    Do danych gromadzonych podczas dodawania komentarza w Serwisie należą:

a)    imię, nazwisko, pseudonim,

b)   adres e-mail,

c)    adres strony www.

6.    Część danych, z wyłączeniem danych identyfikujących, może być przechowywana w plikach Cookies i przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

VIII Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

1.    Jedynym odbiorcą danych osobowych podanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest Administrator.

2.    Administrator może powierzyć przetwarzanie powierzonych mu danych wyłącznie: 

a)    podmiotom trzecim odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia Serwisu,

b)   firmom pośredniczącym w płatnościach on-line za towar lub usługi oferowane w ramach Serwisu i sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.  

3.    W przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące płatności przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi realizującemu płatność - tPay. Dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez podmiot realizujący płatność Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

IX Sposób przetwarzania danych osobowych

  1. Dane Osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkowników, nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Serwis.

  2. Dane Osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) i nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

  3. Dane anonimowe, niestanowiące danych osobowych, mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Nie będą one jednak wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) i nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

X Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.    Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w oparciu o:

a)    przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), gdy:

·      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a),

·      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),

·      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. h),

b)   ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781),

c)    ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019r., poz. 2460 z późn. zm.),

d)   ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn. zm.).

XI Okres przetwarzania danych osobowych

1.    Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników przechowywane są wyłącznie przez okres świadczenia przez Administratora Usługi w ramach Serwisu.

2.    Dane, o którym mowa w punkcie pierwszym, zostaną usunięte lub anonimizowane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi, z wyjątkiem sytuacji, która wymaga zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Administratora, w tym w szczególności w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Użytkownika zapisów Regulaminu Serwisu. W takiej sytuacji Administrator pozostaje uprawniony do przechowywania danych Użytkownika przez okres maksymalnie 3 lat od dnia zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.

3.    Anonimowe dane statystyczne, gromadzone w sposób automatyczny, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

XII Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Użytkownikom Serwisu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

a)    prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone Administratorowi, 

b)   prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone Administratorowi,

c)    prawo żądania niezwłocznego usunięcia przez Administratora danych osobowych, realizowane na żądanie Administratora,

d)   prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone Administratorowi,

e)    prawo do uzyskania od Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone Administratorowi,

f)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone Administratorowi,

g)   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2.    W przypadku Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

3.    Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu bądź dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej z Użytkownikiem korespondencji.

4.    W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi Newsletter, ma on możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesłanej mu przez Administratora wiadomości e-mail.

XIII Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

a)    korespondencyjnie pod adresem: NowakTech Klaudia Nowak,
ul. Szosa Połczyńska 57b, 78-200 Białogard,

b)   poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres poczty elektronicznej - kontakt@nowaktech.pl,

c)    poprzez połączenie telefoniczne pod numerem: +48 693 995 110

d)   za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: /kontakt

XIV Wymagania Serwisu

1.    Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

XV Linki zewnętrzne

 

1.    W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Urządzenia Użytkownika lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa jego danych.  

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

XVI  Zmiany w Polityce Prywatności

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

2.    Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze świadczonych przez Administratora usług jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści wprowadzonych zmian. W przypadku, w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma on obowiązek niezwłocznie usunąć swoje konto z Serwisu i wypisać się z usługi Newsletter.

3.    Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na niniejszej podstronie Serwisu.

4.    Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.