Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z POLITYKA PRYWATNOŚCI i korzystaniem przez nas z plików cookie.
Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Definicje

1.  Dni robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Dostawa – oznacza usługę polegającą na dostarczeniu przez Sprzedawcę zamówionego towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.

3.  Dostawca – oznacza współpracujące ze Sprzedawcą przedsiębiorstwo świadczące odpłatne usługi w zakresie dostawy towarów.

4.  Gwarant – oznacza podmiot udzielający gwarancji na Towar sprzedawany w sklepie internetowym Sprzedawcy.

5.  Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta mowa sprzedaży.

6.  Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.  Komunikacja drogą elektroniczną – komunikacja pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy dostępnych na stronie internetowej sklepu.

8.  Konto klienta – oznacza założone w wyniku Rejestracji dokonanej przez Klienta zindywidualizowane konto, uruchomione i prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę.

9.  Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.).

10.  Polityka prywatności – oznacza udostępniony na stronie internetowej sklepu zbiór informacji na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii wykorzystywanych na stronie internetowej sklepu.

11.  Przedsiębiorca uprzywilejowany oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru.

12.  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Klaudię Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NowakTech Klaudia Nowak z siedzibą w Białogardzie, za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej: https://sklep.nowaktech.pl jak również zasady i warunki świadczenia na rzecz Klienta przez Klaudię Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NowakTech Klaudia Nowak z siedzibą w Białogardzie, usług drogą elektroniczną.

13.  Rejestracja – oznacza założenie przez Klienta Konta klienta w sposób przewidziany w Regulaminie.

14.  Sprzedawca – oznacza Klaudię Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NowakTech Klaudia Nowak z siedzibą w Białogardzie przy ul. Szosa Połczyńska 57b (78-200 Białogard), posługującą się numerem NIP: 5941517749, będącą właścicielem niniejszego sklepu internetowego.

15.  Towar – oznacza produkty przedstawiane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.

16.  Trwały nośnikoznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

17.  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawartą na odległość, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

18.  Usługodawca – oznacza Klaudię Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NowakTech Klaudia Nowak z siedzibą w Białogardzie przy ul. Szosa Połczyńska 57b (78-200 Białogard), posługującą się numerem NIP: 5941517749, świadczącą usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej: https://sklep.nowaktech.pl

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1.  W celu prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania sklepu internetowego z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem sklepu internetowego gromadzi i przetwarza niektóre dane o Klientach. W celu prawidłowego świadczenia usług sklep internetowy wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Klientach w plikach cookies. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych zawarte są w Polityce prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej sklepu.

2.  Stosowanie plików cookies ma na celu prawidłowe działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować znaczne utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego.

3.  Sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy, który posiada wszelkie prawa majątkowe i autorskie do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do zamieszczonych na stronie internetowej sklepu grafik, logotypów oraz wzorów i wzorców dokumentów, za wyjątkiem tych, do których prawa autorskie i majątkowe mają podmioty trzecie, umożliwiające Sprzedawcy korzystanie z ww. w celu prezentacji odpowiednich towarów.

4.  Podmiotem odpowiedzialnym za realizację strony internetowej sklepu oraz wykonanie zamieszczonych tam grafik i logotypów, będących własnością Sprzedawcy, jest Michał Głuch.

5.  Korzystanie przez Klientów z funkcji dostępnych na stronie sklepu internetowego jest nieodpłatne i dobrowolne.

6.  Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla Klientów przy użyciu wszelkich popularnych przeglądarek internetowych.

7.  Zakazane jest wykorzystywanie sklepu internetowego do rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobra osobowe Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich.

 

 

§ 3

Konto Klienta

1.  Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności sklepu internetowego Klient powinien utworzyć Konto klienta. W tym celu Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu, a następnie wysłanie tak wypełnionego formularza drogą elektroniczną do Sprzedawcy. W trakcie rejestracji Klient tworzy indywidualne hasło. Pomyślne zakończenie tworzenia Konta Klienta wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

2.  Podczas Rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, co wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych nie jest wymagane do zawarcia ze Sprzedawcą umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci utworzenia i prowadzenia Konta klienta. Zgoda Klienta może w być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, telefonicznej poprzez dane kontaktowe podane w trakcie rejsetracji lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na: info@nowaktech.pl

3.  Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania Rejestracji przez Sprzedawcę. Od tego momentu strony łączy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia przez Sprzedawcę Konta klienta.

4.  Pomyślne zakończenie etapu Rejestracji oznacza uzyskanie dostępu Klienta do założonego Konta klienta oraz możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego Sprzedawcy.

5.  Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, zostanie ono usunięte w terminie do 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia żądania.

6.  Sprzedawca ma prawo zablokowania dostępu do Konta klienta i powiązanych z nim nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczna m.in. w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, rażącego łamania przez Klienta powszechnych przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i powiązanych z nim nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną uzasadnione jest względami bezpieczeństwa Sprzedawcy. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i powiązanych z nim nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną trwa do momentu ustania przyczyny zablokowania dostępu do Konta Klienta i powiązanych z nim nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta klienta oraz przyczynie powyższego działania na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7.  Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§ 4

Zamówienia

1.  Sklep internetowy umożliwia składanie za pośrednictwem strony internetowej sklepu zamówień przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega możliwość występowania przerw technicznych wyłączających czasową dostępność do strony internetowej sklepu.

2.  Treści prezentowane na stronie internetowej sklepu, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, poczytuje się za zaproszenie do składania ofert.

3.  Klient rozpoczyna składanie zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu poprzez wybranie towaru, którego zakupem jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia Klienta następuje przez naciśnięcie polecenia „Dodaj Do Koszyka”, które znajduje się pod opisem Towaru. Klient wskazuje przy tym liczbę sztuk Towaru jaką chce zamówić. Dodany Towar znajduje się w koszyku Klienta, który ma możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do realizacji zamówienia poprzez wybranie odpowiadającej mu opcji. Klient ma możliwość realizacji zamówienia jako gość lub przez założone Konto klienta. W trakcie realizacji zamówienia Klient wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Po skompletowaniu zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie brutto za wybrany Towar oraz Dostawę. Złożenie zamówienia następuje przez wybranie polecenia „Zamówienie z Obowiązkiem Zapłaty”.

4.  Złożenie zamówienia oznacza ofertę zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży wybranych Towarów.

5.  Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia Klienta zostaje potwierdzone e-mailem wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Informacja o przyjęciu zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ustępie 4. Uznaje się, że Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6.  Treść zawieranej Umowy sprzedaży jest przesyłana na Trwałym nośniku na podany adres poczty elektronicznej oraz utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§ 5

Formy płatności

1.  Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają w sobie kosztów Dostawy, które Klient jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku z zawarciem Umowy sprzedaży oraz wybraniem opcji Dostawy zamówionego Towaru.

2.  Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione Towary:

1) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy,

2) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Tpay, obsługiwany przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A.,

3) kodem BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Tpay, obsługiwany przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A.,

4) poprzez portfel elektroniczny PayPal,

5) gotówką za pobraniem przy Dostawie,

6) gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w siedzibie Sprzedawcy: ul. Szosa Połczyńska 57b (78-200 Białogard).

7) płatność ratalna CA Raty, płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

8) płatność ratalna Alior

3.  Zewnętrzny system płatności Tpay obsługuje następujące typy kart płatniczych: Visa i MasterCard

4.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bakowy przypisany do karty płatniczej Klienta użytej do dokonania zakupu.

5.  Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ustępie 5 , Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6

Czas realizacji zamówienia

1.  Czas realizacji zamówienia wynosi:

1) dla Towarów na stanie wysyłka do 5 Dni roboczych,

2) dla Towarów na indywidualne zamówienie Klienta wysyłka do 7 Dni roboczych.

2.  W przypadku zamawiania Towarów z różnymi terminami realizacji zamówienia przyjmuje się, że terminem obowiązującym jest najdłuższy termin realizacji zamówienia.

3.  Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:

1) w przypadku dokonania płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy realizacja zamówienia rozpoczęta zostaje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy odpowiadającym wartości złożonego zamówienia,

2) w przypadku dokonania płatności kartą płatniczą, przelewem bankowym lob kodem BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Tpay realizacja zamówienia rozpoczęta zostaje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia praz po otrzymaniu z systemu Tpay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności,

3) w przypadku dokonania płatności za pomocą portfela elektronicznego PayPal realizacja zamówienia rozpoczęta zostaje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po zaksięgowaniu środków od PayPal na rachunku bankowym Sprzedawcy odpowiadającym wartości złożonego zamówienia,

4) w przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczęta zostaje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia;

5) w przypadku wybrania płatności w siedzibie Sprzedawcy realizacja zamówienia rozpoczęta zostaje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.  Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 

§ 7

Dostawa

1.  Sprzedawca realizuję Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

3.  Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Kosz dostawy jest uzależniony od wagi i rozmiaru zamówionego Towaru. Klient otrzymuje informację o koszcie Dostawy przed złożeniem zamówienia.

4.  Wraz z wysłaniem Towaru do Klienta przesyłana jest na podany adres poczty elektronicznej wiadomość o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

5.  Klient ma możliwość wyboru pomiędzy przesyłką kurierską a przesyłką kurierską za pobraniem.

6.  Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jej otwarcia.

7.  Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT, obejmujące zamówiony Towar, zgodnie z wyborem Klienta.

8.  Klient ma prawo zbadać w obecności Dostawcy zamówiony Towar w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9.  W przypadku nieodebrania zamówionych produktów przez Klienta bez wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji z zamówienia, obowiązkiem Klienta zostaje pokrycie kosztów dostawy.

 

§ 8

Rękojmia

1.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta w sytuacji, w której zamówiony Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

2.  W sytuacji, w której Towar ma wadę Klient zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument to bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.  Zgłoszenia reklamacyjne Towaru Klient może przesyłać zarówno w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Szosa Połczyńska 57b (78-200 Białogard), jak również za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@nowaktech.pl

6.  Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia mu wady Towaru ustosunkuje się do treści reklamacji.

7.  Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to zostało uznane za zasadne.

8.  Sprzedawca nie korzysta z metod pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r., poz. 1823 z późn. zm.) za wyjątkiem postępowań prowadzonych przed Rzecznikiem Finansowym.

 

§ 9

Gwarancja

1.  Towar sprzedawany przez Sprzedawcę może być objęty gwarancją udzieloną przez Gwaranta Towaru.

2.  Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej jest określony w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne Klient może zgłaszać Gwarantom także za pośrednictwem sklepu internetowego.

3.  Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

4.  Treść gwarancji na poszczególne Towary dostępna jest na stronie internetowej sklepu na podstronie „Gwarancje”.

 

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.  Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.  Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu, w którym Towar został objęty w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego bądź przez wskazaną przez nich osobę trzecią. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała wiele Towarów, które były dostarczane partiami, to bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii Towaru.

3.  Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczające jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu.

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć korzystając z wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://sklep.nowaktech.pl/img/cms/Odstąpienie od umowy/WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.pdf

5.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone zarówno pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Szosa Połczyńska 57b (78-200 Białogard), jak również za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@nowaktech.pl W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia na podany adres poczty elektronicznej.

6.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

7.  Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wszelkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztu Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego dowodu odesłania Towaru.

8.  Zwrot środków na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył on przy zakupie Towaru, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9.  Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11.  W sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12.  W przypadku, gdy Towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o kosztach zwrotu Towaru na stronie internetowej sklepu.

13.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.  Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.).

 

§ 11

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

1) Kontakt Z Nami,

2) Konto klienta,

3) Newsletter.

2.  Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega możliwość występowania przerw technicznych wyłączających czasową dostępność do powyższych usług.

3.  Usługa Kontakt z Nami polega na wysłaniu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu wiadomości do Sprzedawcy wraz z ewentualnymi załącznikami. Zawarcie umowy na ww. usługę następuje poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego o niezbędne dane oraz wysłanie treści wiadomości. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zaprzestania wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.

4.  Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia i prowadzenia Konta klienta opisane zostały w § 3 Regulaminu.

5.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

6.  Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7.  Subskrypcja usługi Newsletter może również nastąpić w trakcie zakładania Konta klienta lub składania zamówienia na Towar poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia.

8.  Newsletter polega wysyłaniu przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej przez Klienta wiadomości w formie elektronicznej, która może zawierać w szczególności informację o Towarach Sprzedawcy lub o świadczonych przez niego usługach.

9.  Rezygnacja z usługi Newsletter jest możliwa w każdy czasie poprzez wypisanie się z subskrypcji Newslettera dokonanej za pomocą odnośnika umieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach świadczenia usługi Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Koncie klienta.

 

§ 12

Ochrona danych osobowych

1.  Sprzedawca jest administratorem ochrony danych osobowych udostępnianych przez Klientów w ramach korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.  Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej sklepu.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu mają zastosowanie polskie powszechne przepisy, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta wyłącznie, jeżeli nie zostały naruszone postanowienia art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

3.  W przypadku zaistnienia sporów na tle Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym sądem właściwym dla ich rozpatrywania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2021r.